Kielet

suomeksi svenska norska english

1. Søknad

Disse vilkårene gjelder mellom EcoTank OU, her kalt selgeren og kunden, her kalt kjøperen, med mindre kjøper og selger ikke har avtalt noe annet. Leveringsvilkårene gjelder som avtalt, når vilkårene er nevnt i det skriftlige tilbudet.

2. Gyldighet

Leveringsvilkårene er tilgjengelige på selgerens nettside fra og med 1.1.2013 og gjelder inntil videre. Selgeren har rett til å endre leveringsvilkårene ved å legge ut nye vilkår på sin hjemmeside. For transaksjoner avtalte (avtalt) før publisering av de nye vilkårene tilpasser man reglene som de som gjaldt på tidspunktet for signering.

3. Priser

Kjøper er ansvarlig for å betale moms i henhold til loven, med mindre kjøperen har blitt informert skriftlig om andre ting, fra skattemyndighetene (f.eks. 0 % moms mellom EU-selskaper med et gyldig MVA-nummer). Produktens pris er gyldig for den dagen avtalen ble inngått.

4. Bestilling

Kundens bestilling binder selger når selger skiftet har bekreftet det samme.

For Finland, Sverige og Norge:

Siden alle våre produkter er produsert i Estland er frakt i samsvar med mottakeradressen. Spesielle avgifter, som fortolling påføres fraktkostnaden (bare Norge).

5. Levering

Selgeren har rett til å belaste kjøperen for levering og emballasjekostnader, med mindre det er merket i ordrebekreftelsen at disse kostnadene er inkludert i totalprisen (DAP/leveringssted).

Selgeren forplikter seg til å levere til avtalt adresse og til avtalt tid hvis ikke uoverkommelig hindring finnes. Ellers er selger forpliktet til å umiddelbart kontakte kjøperen. Dersom leveringen av en eller annet blitt forhindret fra å komme til avtalt tid og det vil bety høyere kostnader for kjøperen har kjøperen rett til å heve kjøpet.

Dersom kjøperen hever kjøpet, leveres den ved neste anledning som passer kjøperen best.

Hvis det ikke er noen skriftlig avtale mellom selger og kjøper, er selgeren ikke forpliktet til å kompensere kunden for økonomisk eller annen ulempe pådratt av kjøperen.

6. Køpers mulighet til å heve kjøpet

Ved avbestilling er kjøperen forpliktet til å kompensere selger for transport til leveringsadressen og mulig retur. Hvis produktet er produsert i henhold til kjøperens egne tegninger blir kjøperen erstatningsskyldig for den totale kostnaden.

7. Kjøpesum

Kjøper er forpliktet til å betale selger i henhold til leveranseavtalen. Selgeren har rett til etter 7 dager fra fakturaens forfallsdato for å bringe 0,5 % daglig betaling til selger.

Prisen blir sett på som betalt i sin helhet når betalingen har kommet til selgeren sin konto.

Dersom kjøperen er forsinket med utførelsen av kjøpesummen eller andre betalingsforpliktelser, kan selgeren stanse alle tjenester og leveringer til kunden har oppfylt sine forpliktelser med renter.

Leveringstiden løper da inntil betalingen er fullført, og kunden har ikke rett til å kreve erstatning for forsinkelsen og selger behøver ikke å erstatte kunden eller godkjenne avbestillingen.

8. Eierskap

Varens eierskap går over til kjøperen når kjøperen som helhet har betalt kjøpesummen og andre knyttet til betalingsforpliktelser. Kjøperen har ikke rett til å disponere over varene før hele kjøpesummen er betalt.

9. Garanti

Selgeren gir produktene sine 10 års garanti som gjelder for konstruksjon og materialer.

Garantitiden gjelder fra den dagen da kjøperen mottok produktet.

Garantien gjelder når produktet brukes på en ansvarlig og forsvarlig måte, i henhold til sitt opprinnelige formål. Selger er ikke ansvarlig for feilmontering, monteringsregler som er brudd, normal slitasje, misbruk, svikt av kjøperen for å yte service på produktet, eller kjøperens unnlatelse av å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte i henhold til de vedlagte foreskriftene. Eventuelle skader må umiddelbart meldes til selger. Med mindre noen andre reparerer eller endrer produktet har selgeren ikke noe ansvar og garantien utløper.

Garantien gjelder ikke for uventede og uforutsette hendelser, som hærverk, naturkatastrofer eller skade fra dyr.

Selgeren har i henholdt til garanti rett til å velge:

a) innen rimelig tid å reparere produktet, og å returnere den til kjøperen.
b) å erstatte det ødelagte produktet med et nytt tilsvarende produkt.
c) å tilbakebetale kjøpesummen.

Disse tiltakene skal være begrenset til ovennevnte og kjøperen har ikke rett til ytterligere kompensasjon.

Betalingsansvaret er kjøperen for transportkostnader osv. i forbindelse med garantireparasjoner.

10. Inspeksjon av produktet

Når produktet er levert til kjøperen er kjøperen forpliktet til å inspisere produktet så snart forholdene tillater det, og ikke senere enn 7 dager etter levering, eller fra datoen da produktet kan brukes av kjøperen.

Kjøper anses å ha akseptert produktet med mindre skriftlige feilmeldinger på produktet meldes til selger innen 7 dager etter levering.

11. Ved feil på produktet

Om kjøperen rettmessig reklamerer på produkt i henhold til det niende ledd, kan selgeren, etter eget valg:

a) innen rimelig tid å reparere og returnere produktet til kjøperen.
b) erstatte det ødelagte produktet med et nytt tilsvarende produkt.
c) å erstatte kunden for hans økonomiske hensyn.

Kunden plikter å returnere produktet til selger dersom selger ønsker det på selgers regning.

I tilfeller der man har fastsatt feil og tilbakebetalt kjøperen, har kjøperen ikke rett til mer kompensasjon. Selgeren er ikke forpliktet til å kompensere det inntrufne som kjøperen muligens har hatt.

12. Erstatning og begrensning av garantien

Selgers ansvar er begrenset i henhold til vilkårsbestemmelsene. I alle fall er det selger som altid skal ta første skritt for å refundere kjøpesummen.

For andre tap, som tap av inntekter og tapt fortjeneste eller annet som er vanskelig å vurdere er det ingen kompensasjon.

13. Uoverkommelig hindring

Selgeren er frigjort fra plikten til å erstatte tapet av grunnen til at dette er uoverkommelig. Hindringer som force majeure, som krig, annen vold, massedemonstrasjoner, inndragning eller annet myndighet i tiltaket vedtatt, energibrudd, brann, lynnedslag eller andre naturkatastrofer i forbindelse med produksjon eller transport.

Med hensyn til overbevisende årsaker, så er selgeren forpliktet til å gjennomføre leveransen snarest mulig.

14. Delte meninger

Delte meninger bør fortrinnsvis behandles mellom partene.

Hvis det går til søksmål skjer det i domstolen på selgerens hjemsted.

Selgeren kan hvis han ønsker det føre en sak på domstolen i kjøpers hjemsted.

Tallinn 01.01.2013

EcoTank