Vi är på semester

Vi är på semester

Vi är på semester 15.7.–5.8.2024!

Kielet

suomeksi svenska norska english

Leveransvillkor

1. Tillämpning

Dessa leveransvillkor gäller mellan Ecotank OÜ här kallad säljaren och kunden här kallad köpare, såvida köpare och säljare inte överenskommit annorlunda. Leveransvillkoren gäller enligt överenskommelse, när villkoren nämnts i den skriftliga offerten.

2. Giltighet

Leveransvillkoren finns på säljarens hemsida från och med 1.1.2013 och gäller tillsvidare. Säljaren äger rätt att ändra leveransvillkoren genom att publicera nya villkor på sin hemsida. För affärer som överenskommits (avtalats) före publiceringen av nya villkor anpassar man reglerna enligt de som gällde vid avtalets tecknande.

3. Priser

Köparen är skyldig att betala moms enligt lag såvida inte köparen har skriftligt besked om annat från skattemyndigheten (t.ex. 0% moms mellan EU-företag med giltigt moms-nummer). Produktens pris gäller för den dagen avtalet ingicks.

4. Beställning

Kundens beställning binder säljaren när säljaren skiftligt har bekräftat den samma.

För Finland, Sverige och Norge:

Då alla våra produkter tillverkas i Estland tillkommer frakt enligt mottagningsadressen. Speciella avgifter såsom tullklarering påförs fraktkostnaden (gäller endast Norge).

5. Leverans

Säljaren har rätt att debitera köparen för leverans och emballage kostnader såvida det inte är märkt i orderbekräftelsen att dessa kostnader ingår i helhetspriset (DDP/leveransplats).

Produkt/produkter levereras till den angivna leveransadressen på en semitrailer. Köparen ansvarar för lossning av produkten/produkterna, och han/hon säkerställer att det finns obegränsad ankomst för en 18,5 meter lång semitrailer till lossningsplatsen.

Säljaren förbinder sig att leverera till överenskommen adress på överenskommen tid om inte oöverkomligt hinder finnes. I sådana fall är säljaren skyldig att omedelbart kontakta köparen. Om förseningen har annat skäl än oöverkomligt hinder för leverans på överenskommen tid och det skulle innebära ökade kostnader för köparen har denna rättighet att annulera köpet.

Om köparen inte annulerar köpet, levereras den vid närmaste tillfälle som passar köparen.

Ifall det inte finns skriftligt avtal mellan säljaren och köparen är säljaren inte skyldig att ersätta kunden för ekonomisk eller annan olägenhet som köparen åsamkats.

6. Köparens möjlighet att annulera köpet

Vid avbeställning är köparen skyldig att ersätta säljaren för transportkostnader till leveransadressen och möjlig återtransport. Om produkten är tillverkad enligt köparens egna ritningar blir köparen ersättningskyldig för den totala kostnaden.

7. Köpeskilling

Köparen är skyldig att betala säljaren enligt leveransavtalet. Säljaren äger rätt att efter 7 dygn räknat från fakturans förfallodatum tillföra 0,5% dagligen tills betalningen kommit säljaren tillhanda.

Priset ses som betalat till fullo när betalningen kommit säljaren tillhanda på dennes konto.

Om köparen blir försenad med att fullgöra köpeskillingen eller annan betalningsskyldighet kan säljaren återhålla all service och leverans tills kunden har fullgjort sina skyldigheter med ränta.

Leveranstiden ses då löpa tills betalningen har skett och kunden har inte rätt att kräva ersättning för förseningen och säljaren behöver då inte ersätta kunden eller godkänna avbeställning.

8. Äganderätt

Varans äganderätt övergår till köparen, när köparen i sin helhet har betalat köpeskillingen och andra till affären hörande betalningsskyldigheter. Köparen har inte rätt att disponera varan förrän hela köpeskillingen är erlagd.

9. Garanti

Säljaren ger sina produkter 10 års garanti gällande konstruktion och material. Garantin för företag och industritankars struktur och material är 2 år.

Garantitiden löper från dagen då köparen erhållit produkten.

Garantin gäller när produkten är använd på ett ansvarsfullt och aktsamt sätt enligt ursprungligt användningsändamål. Säljaren svarar inte för felmontering, monteringsreglers osidosättande, normalt slitage, felaktig användning, underlåtande av köparen att sköta service på produkten, eller köparens underlåtenhet att använda och sköta produkten på rätt sätt enligt medföljande föreskrifter. Eventuell skada skall omedelbart meddelas till säljaren. Såvida någon annan reparerar eller ändrar produkten har säljaren inget ansvar och garantin upphör att gälla.

Garantin gäller inte vid oväntade och oförutsedda händelser som till exempel skadegörelse, naturkatastrof eller skada från djur.

Säljaren har enligt garantin rätt att välja:

a) att inom rimlig tid reparera produkten och återbörda den till köparen.
b) att ersätta den felaktiga produkten med ny likvärdig produkt.
c) att återbörda köpeskillingen.

Dessa åtgärder begränsas till ovanstående och köparen har inte rätt till ytterligare ersättning.

Betalningsansvaret är köparens för transportkostnader m.m. i samband med garantireparation.

10. Inspektion av produkten

När produkten är överlämnad till köparen är köparen skyldig att inspektera produkten så fort omständigheterna tillåter och senast 7 dagar efter leverans eller från den dagen när produkten kan användas av köparen.

Köparen anses ha godkänt produkten om inte skriftlig felanmälan på produkten meddelats till säljaren inom 7 dagar efter leverans.

11. Vid fel på produkten

Om köparen på vederbörligt sätt reklamerat produkten enligt nionde stycket har säljaren rätt enligt eget val att:

a) inom rimlig tid reparera och återbörda produkten till köparen.
b) ersätta den felaktiga produkten med en ny likvärdig produkt.
c) ersätta kunden ekonomiskt för dennes köpeskilling.

Kunden är skyldig att återbörda produkten till säljaren om säljaren så önskar på säljarens bekostnad.

I fall när man konstaterat fel och ersatt köparen har köparen inte rätt till mer ersättning. Säljaren är inte skyldig att ersätta den olägenhet som köparen möjligtvis har haft.

12. Ersättningsskyldighet och begränsning av garantin

Säljarens ersättningsskyldighet begränsas enligt villkorsbestämmelserna. I varje fall är säljaren alltid som första åtgärd skyldig till återbetalning av köpeskilling.

För andra förluster såsom förlust av omsättning och utebliven vinst eller annan svårbedömd angelägenhet sker ingen ersättning.

13. Oöverkomligt hinder

Säljaren befrias från skyldighet att ersätta förlust om skälet till detta är oöverkomligt. Hinder som force majeure är t.ex. krig, annan våldsamhet, massdemonstrationer, konfiskering eller annan av myndigheterna beslutad åtgärd, energiavbrott, eldsvåda, åskväder eller annan naturkatastrof i samband med produktion eller transport.

Med hänsyn till tvingande skäl är säljaren dock skyldig att så snart som möjligt fullfölja leveransen.

14. Delade meningar

Delade meningar skall företrädesvis bearbetas mellan parterna.

Om det går till rättsprövning, sker detta i säljarens hemorts domstol.

Säljaren kan om denne önskar föra sak i köparens hemorts domstol.

Tallinn 01.01.2013

EcoTank